""

Buill gan sireadh gu Bòrd-stiùiridh Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean

Published: 01/03/2022

Thathar a’ toirt cuireadh do dhaoine aig a bheil suim làidir ann an suidheachadh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean san àm ri teachd, gu tagradh a dhèanamh airson àite air bòrd-stiùiridh buidheann leasachaidh na roinne.

""

Tha Ministearan na h-Alba a’ coimhead ri trì dreuchdan stiùiridh neo-ghnìomhach a lìonadh air Bòrd-stiùiridh Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE), a’ sùileachadh gun tòisich an luchd-dreuchd ùr  as t-samhradh.

Tha am buidheann ag obrachadh air feadh roinn a tha glè eadar-mheasgte a thaobh cruinn-eòlais agus a tha a’ còmhdach còrr air leth tomad fearann na h-Alba, a’ gabhail a-steach 94 eilean le sluagh, agus a tha na dachaigh do mu 470,000 neach.

Le timcheall air 300 neach-obrach stèidhichte tarsainn na roinne, tha HIE ag amas air gnothachasan soirbheachail, tarbhach agus fulangach fhàs; suidheachaidhean airson fàs a chruthachadh agus coimhearsnachdan làidir, comasach agus innleachdach a thogail.

Tha dleastanas corporra air a’ bhòrd airson riaghladh làidir, a’ dèanamh cinnteach gu bheil HIE a’ coileanadh chinn-uidhe a tha air an stèidheachadh le Ministearan na h-Alba agus a’ cleachdadh  ghoireasan ann an dòigh èifeachdach is bhuadhach.

Thathar a’ sùileachadh do na tagraichean uile gum bi cleamhnas làidir aca ris a’ Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan agus mothachadh àrd do na cothroman is dùbhlain a tha mu choinneamh ghnothachasan agus choimhearsnachdan air feadh na roinne.

Thèid co-dhiù a dhà a-mach às na trì dreuchdan air a’ bhòrd a lìonadh le daoine a tha gu làithreach a’ còmhnaidh, ag obair no ag ionnsachadh sa Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan.

Thuirt Alistair Dodds, Cathraiche HIE: “Is e buidheann àrd-amasach a th’ ann an HIE, aig a bheil àite deatamach gu làithreach ann a bhith a’ cur taic ri gnothachasan agus coimhearsnachdan tarsainn na Gàidhealtachd ’s nan Eilean gus ath-shlànachadh fhaotainn bho bhuaidhean a’ ghalair-sgaoilte, agus àm teachdail nas uaine, nas cothromaiche agus nas seasmhaiche a thogail.

“Tha e cudromach gu bheil am bòrd againn a’ gabhail a-steach raon de sgilean, de fhiosrachadh agus de eòlas a tha a’ nochdadh iomadachd ar roinne agus na dùbhlain is cothroman leasachaidh coimhearsnachd is eaconamach, a tha an làthair sa phàirt seo de dh’Alba. 

“Tha sireadh chothroman stèidhichte air àite na phrìomh amas – a’ toirt aithne don phàirt as urrainn do chalpachas nàdarra is togte agus so-mhaoinean cultarach leithid Gàidhlig a choileanadh a thaobh roinn làidir fhàs agus a chumail suas, agus a tha a’ cur gu h-iomlan ri soirbheachas na h-Alba.

“Mar bhòrd, tha sinn a’ tighinn à raon de dhiofar shuidheachaidhean ach tha co-dhiù dà nì a tha coitcheann eadarainn: ar dìoghras a thaobh na Gàidhealtachd ’s nan Eilean agus ar dealas a thaobh diofar deimhinneach a dhèanamh ann an sunnd is soirbheachas nan uile a tha a’ còmhnaidh an seo.

“Mholainn do neach sam bith a tha dìoghrasach mun sin agus aig a bheil an t-eòlas a tha sinn  a’ sireadh ann an gnothachas, leasachadh coimhearsnachd agus fàs eaconamach, beachdachadh air tagradh airson dreuchd air a’ bhòrd.”

Bidh fàilte shònraichte ro thagraidhean bho luchd-labhairt Gàidhlig agus daoine le feartan dìonta a tha gu làithreach fo-riochdaichte air Bòrd HIE, a’ gabhail a-steach boireannaich, daoine ciorramach,  daoine LGBTI+, iadsan bho choimhearsnachdan dubha agus mion-chinnidheach agus daoine fo aois 50.

Thathar a’ sùileachadh do Bhuill Bòrd-stiùiridh HIE dà latha sa mhìos a chur seachad san dreuchd. Mairidh fad na dreuchd airson trì bliadhna bho 13 Ògmhios 2022.

Tha làn mion-fhiosrachaidh air làrach-lìn Public Appointments Scotland aig www.gov.scot/collections/public-appointments