Menu
Taigh Chearsabhagh Museum and Arts Centre, Lochmaddy, North Uist

Gaelic/Gàidhlig

Tha taic don Ghàidhlig aig cridhe ar raon-dleastanais airson leasachadh eaconamach is sòisealta air a’ Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan

Is e eileamaid chudromach den Phlana Gàidhlig (2017-22), togail air mar a thathas a’ cleachdadh a’ chànain gus luach eaconamach is sòisealta a chur ris ann an iomadh suidheachadh mar a chithear san aithisg air a stiùireadh le HIE, Ar Stòras Gàidhlig. Rinn an aithisg a thàinig às a sin, tomhas gu bheil a’ bhuaidh iomlan air an tionndadh a thathar a’ cleachdadh an-dràsta le cleachdadh na Gàidhlig, a’ tighinn gu £5.6m.

Bidh fòcas air a’ Phlana cuideachd air dealas air buannachdan fhaighinn air na cothroman cudromach a tha ag èiridh bhon chuideachadh a bheireas a’ chànain air fàs eaconamach ann an sgìrean HIE.

Tha dìleab chudromach de thaic againn a chuidicheas le bhith a’ cruthachadh agus a’ cumail suas buaidh grunn bhuidheann, a’ toirt cothrom don Ghàidhlig soirbheachadh – bho bhuidhnean com-pàirteachais, mar Comunn na Gàidhlig agus An Comunn Gàidhealach, gu Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean, Sabhal Mòr Ostaig, Fèisean nan Gàidheal agus feadhainn eile.

Tha fòcas HIE a-nis gu làidir air a bhith ag obair le gnìomhachasan, iomairtean sòisealta agus buidhnean coimhearsnachd a tha comasach air luach eaconamach is sòisealta a nochdadh tro bhith a’ cleachdadh na Gàidhlig mar so-mhaoin. Tha am Plana Gàidhlig ath-nuadhaichte ag amas air tuilleadh leasachadh a dhèanamh air an àite a th’ aig dearbh-aithne agus cultar na Gàidhlig ann a bhith a’ cruthachadh choimhearsnachdan beòthail, tapaidh agus le fàs eaconamach seasmhachd.

Tha HIE a’ cur luach air a’ Ghàidhlig agus a’ brosnachadh a’ chànain airson a cleachdadh taobh-a-staigh na buidhne. Le bhith a’ toirt seachad seirbheisean, fiosrachadh, goireasan agus cothroman tro mheadhan na Gàidhlig, tha a’ bhuidheann an dùil seirbheis a thoirt do luchd na Gàidhlig sa chànain aca fhèin.

Read more +
Sun setting above the entrance to Inverness Campus

Supporting Gaelic is at the heart of our remit for economic and social development in the Highlands and Islands.

An important element of our Gaelic plan (2017-2022) is to build on how the language is being used to add economic and social value in a wide variety of circumstances. You can see this in the HIE-led report, Ar Stòras Gàidhlig, which you can download below. The resulting report quantified that the combined impact on turnover currently attributed to the use of Gaelic, totals £5.6m.

The plan will also focus on a commitment to capitalise on the significant opportunities arising from the language's potential contribution in helping to drive economic growth in our area.

We have a significant legacy of support that has helped create and sustain the impact of numerous organisations enabling Gaelic to flourish - from partner agencies such as Comunn na Gàidhlig and An Comunn Gàidhealach, to the University of the Highlands and Islands, Sabhal Mòr Ostaig, Fèisean nan Gàidheal and others.

Our focus is now firmly on working with businesses, social enterprises and community organisations that can demonstrate adding economic and social value through using Gaelic as an asset. The renewed Gaelic Plan aims to further develop and enhance the role that Gaelic identity and culture plays in creating vibrant, resilient communities and sustainable economic growth.

Corporately, we value Gaelic and promote its use within the organisation. By providing its services, information, resources and opportunities in the medium of Gaelic, the agency intends to serve Gaelic-speaking customers in their own language.

Read more +
Monoliths at the entrance to Inverness Campus with Gaelic wording

Gaelic as an asset in your business

Ar Stòras Gàidhlig is a ground-breaking piece of research looking at how Gaelic is used as a social and economic asset.

See the report

Developing Gaelic skills

Watch our short video with Arthur Cormack, Chief Executive of Fèisean nan Gàidheal about how they develop Gaelic skills. Click on photo.

Fèisean nan Gàidheal website

Gaelic inspiration

The Ar Stòras Gàidhlig researchers looked at a variety of sectors and businesses making good use of Gaelic. Find out how others have put Gaelic at the heart of their activities.

Using Gaelic in your Tourism business

As part of our Tune into Tourism programme, we've recently run a range of webinars called 'Speak Scotland', looking at using language as an asset in your business. You can watch them all again or sign up for future programmes here.

Tune into Tourism

Our Gaelic plan

Our Gaelic Plan 2017-22 sets out our aims and ambitions for Gaelic over the next five years and details how these will be achieved through specific actions.

Download our Gaelic plan here

Directional signpost in Gaelic pointing towards the Great Glen Way

Newsletter

Sign up for all the latest news, information on investments and development opportunities from across our region.