HIE and Gaelic

HIE agus Gàidhlig

Mar buidheann a tha a' snìomh leasachadh eaconamach is coimhearsnachd còmhla, tha sinn moiteil às an eachdraidh aig HIE a-thaobh a bhi a' cumail taic mhòr, bhuadhach ris a' Ghàidhlig airson bunnachdan cultarail agus eaconamach. Tha sinn a' faicinn gu bheil Gàidhlig mar so-mhaoin sonraichte airson Alba. Airson barrachd fhaighinn a-mach mu na dleastasan a tha sinn a' cur romhainn airson HIE agus Gàidhlig, faic Ar Plana Gàidhlig.

Tha sinn ag obair air leasachadh ar làrach-lìn Gàidhlig, agus an dùil fhoillseachadh an ath bhliadhna. Ach an dràsta, faigh a-mach barrachd mu:
 

Sgeama Greis Gnìomhachais

Tha an Sgeama Greis Gnìomhachais airson oileanaich air a bhith ga ruith airson còrr is 10 bliadhna le Comunn Na Gàidhlig (CnaG) as leth HIE. Tha seo a' toirt cothroman do ghnìomhachasan taic fhaighinn gus oileanach a thoirt a-staigh tron t-Samhraidh airson pròiseactan leasachaidh Gàidhlig. Faigh a-mach mu Greis Gnìomhachais.
 

Gàidhlig agus Turasachd

Tha Gàidhlig mar phàirt cudromach do dhualchais agus cultar na h-Alba. A bheil cothroman ann do ghnìomhachasan turasachd Gàidhlig a chleachdadh? Dh' innse rannsachadh gun robh ùidh aig còrr is 50 % de luchd-tadhail ann a bhith a' faicinn neo a' cluinntinn Gàidhlig. Ciamar 's urrainn do ghnìomhachasan turasachd Gàidhlig a chleachadh? Ciamar 's urrainn do Ghàidhlig seirbheisean agus bathair nan gnìomhachasan a bhrosnachadh? Faic an bhideo agus faigh a-mach barrachd. 
 

HIE and Gaelic

As an agency that integrates economic and community development, HIE has a proud record of significant investment in Gaelic to achieve both cultural and economic benefits. We see Gaelic as an asset for Scotland. To find out more about our commitments for HIE and Gaelic, please see Our Gaelic Plan.

We are currently redeveloping our Gaelic website content and look to publish next year. In the meantime, find out more about:
 

Student Placements

The Gaelic Summer Placement scheme, which has been operated by Comunn na Gàidhlig (CnaG) successfully for the past 10 years, provides financial support to businesses that employ students to take forward Gaelic development projects. Find out more about Student Placements.
 

Gaelic and Tourism

Gaelic is an important element of Scotland’s linguistic and cultural heritage. But what is its untapped potential in tourism terms? Visitor research tells us that over 50% of visitors interviewed were either very or fairly interested in our Gaelic language. How can tourism businesses best address this interest? How can ‘Gaelic’ entertain, excite and stimulate further interest in your tourism products? Discover ways to do this along with helpful tips and advice through our webinar.

Faigh a-mach mu

Rannsachadh air Gàidhlig mar so-mhaoin
Pròiseactan Gàidhlig
Teisteanas ann an Ceannardas

Back to top