HIE and Gaelic

HIE draft Gaelic Plan consultation 2016-2021

HIE has now submitted its Draft Gaelic Plan for consideration by Bòrd na Gàidhlig.

The renewed Gaelic Plan sets out HIE's aims and ambitions for Gaelic over the next five years and details how these will be achieved through specific actions. It builds on the progress made in the our previous plan which covered the period from 2012-15.

About the Plan

Supporting Gaelic is at the heart of HIE's remit for economic and social development in the Highlands and Islands. An important element of the new Plan is to build on how the language is being used to add economic and social value in a wide variety of circumstances as demonstrated in the HIE-led research report, Ar Stòras Gàidhlig. The resulting report quantified that the combined impact on turnover which was currently attributable to the use of Gaelic totalled £5.6m.


The Plan will also focus on a commitment to capitalise on the significant opportunities arising from the language's potential contribution in helping to drive economic growth in the HIE area.


HIE has a significant legacy of support that has helped create and sustain the impact of numerous organisations which enable Gaelic to flourish - from partner agencies such as Comunn na Gàidhlig and An Comunn Gàidhealach, to the University of the Highlands and Islands, Sabhal Mòr Ostaig, Fèisean nan Gàidheal and others.


HIE’s focus is now firmly on working with businesses, social enterprises and community organisations that can demonstrate adding economic and social value through using Gaelic as an asset. The renewed Gaelic Plan aims to further develop and enhance the role that Gaelic identity and culture plays in creating vibrant, resilient communities and sustainable economic growth.


Corporately, HIE values Gaelic and promotes its use within the organisation. By providing its services, information, resources and opportunities in the medium of Gaelic, the agency intends to serve Gaelic-speaking customers in their own language.

Download the Plan

 

Dreachd Phlana Gàidhlig HIE a’ dol a-mach gu co-chomhairle

Tha am Plana Gàidhlig ùr 2016-2021 a’ toirt inneas air amasan agus àrd-amasan HIE a thaobh na Gàidhlig thar nan ath chòig bliadhna, le fiosrachadh air mar a thèid na h-amasan a choileanadh tro iomairtean sònraichte. Tha e a’ togail air an adhartas a rinneadh tron a’ Phlana mu dheireadh a ruith thar 2012-15.


Tha an dreachd Phlana a nis a chur a-steach airson measadh le Bòrd na Gàidhlig.


Tha taic don Ghàidhlig aig cridhe dhleastanasan HIE nar obair leasachaidh eaconamach agus sòisealta air a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan. Tha am Plana ùr a’ cur prìomhachas air an dòigh sa bheil Gàidhlig ga cur gu feum mar stòras eaconamach agus sòisealta ann am farsaingeachd mhòr de shuidheachaidhean, mar a thàinig am follais san rannsachaidh a rinneadh le HIE, Ar Stòras Gàidhlig. Rinn an aithisg a thàinig às an rannsachadh dearbhadh gun robh buaidh luach £5.6m an lùib na Gàidhlig don eaconamaidh.


Tha am Plana cuideachd a’ cur solas air na cothroman mòra ag èirigh às a’ chànan is i a’ cur ri leasachadh eaconamach na sgìre.


Tha eachdraidh fhada aig HIE a thaobh a bhith a’ cumail taic ris a’ Ghàidhlig, taic a tha air cuideachadh a thaobh cruthachadh agus leantainneachd grunn bhuidhnean a tha a’ toirt fàs air a’ chànan – buidhnean bhon leithid Comunn na Gàidhlig agus An Comunn Gàidhealach, gu Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Sabhal Mòr Ostaig, Fèisean nan Gàidheal agus eile.


Tha HIE a-nise a’ cur prìomhachas air obrachadh ann an co-bhuinn ri gnothachasan, iomairtean sòisealta agus buidhnean coimhearsnachd far a bheil Gàidhlig a’ cur ri luach eaconamach agus/air neo sòisealta. Tha am Plana Gàidhlig cuideachd ag amas air piseach agus leasachadh a thoirt air an àite a th’ aig cultar agus dearbh-aithne nan Gàidheal a chum coimhearsnachdan beòthail, neartmhor a chruthachadh agus chum fàs seasmhachd san eaconamaidh.


A thaobh ghnothaichean corporra, tha HIE a’ cur luach mòr air a’ Ghàidhlig le luchd-obrach air am brosnachadh gu bhith ga bruidhinn. Le seirbheisean, fiosrachadh, goireasan agus cothroman rim faighinn tro mheadhan na Gàidhlig, tha HIE ag amas air Gàidheil a frithealadh nan cànan fèin.

Download the Plan


 

Back to top