Community culture, arts and heritage

Luach na Gàidhlig mar so-mhaoin eaconamaiceach agus sòisealta

Tha Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean (HIE) a’ coimhead an-dràsta ri luach na Gàidhlig mar so-mhaoin (a’ cleachdadh Gàidhlig gus luach a chur ri bathair, seirbheis no gnìomh) agus cuideachd an cothrom a th’ ann gus an cleachdadh sin a leudachadh taobh a-staigh gnìomhachasan, iomairtean-sòisealta agus choimhearsnachdan.

Tha HIE agus compàirteachan a’ brosnachadh gnìomhachasan, coimhearsnachdan agus iomairtean sòisealta pàirt a ghabhail anns an rannsachadh air Luach a’ Ghàidhlig mar so-mhaoin eaconamach agus sòisealta.

Chaidh an dà suirbhidh a dhealbhachadh airson fiosrachadh cudromach fhaighinn bho gnìomhachasan agus coimhearsnachdan airson fhaighinn a-mach ciamar agus mar tha iad a’ cleachdadh Gàidhlig an dràsta agus de na cothroman a dh’fhaodadh a bhith airson a chleachdadh.

Chaidh an rannsachadh a’ mhaoineachadh còmhla ri Bòrd na Gàidhlig, Dualchas Nàdair na h-Alba, Alba Chruthachail, Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle Earra-Ghàidheal is Bhoid agus Comhairle nan Eilean Siar.

Tha an rannsachadh ag amas air eisimplearan a lorg de dheagh-chleachdadh, far a bheil a’ Ghàidhlig air a chleachdadh mar so-mhaoin, agus gus aire tharraing gu cothroman eile a chuireas luach ri coimhearsnachdan agus an eaconamaidh. Cruthaichidh an rannsachadh uidheamachd is goireasan a ghabhadh a chleachdadh le companaidhean is gnìomhachasan. Tha e ag amas cuideachd air stiùir a thoirt do HIE agus an compàirtichean air mar a bu chòir taic a chumail ri nithean leithid a bhith a’ cruthachadh bathair is seirbheisean ùra, agus a bhith a’ reic gu margaidh eadar-nàiseanta.

Tha an dà suirbhidh ri fhaighinn gu h-ìosal gu 18mh den t-Sultain 2013.

Economic and social value of Gaelic as an asset

Highlands and Islands Enterprise (HIE) is currently looking at the value of Gaelic as an asset (using Gaelic to add value to a product or service or activity) and also the potential to increase its use within businesses, social enterprises and communities.

HIE and partners are encouraging businesses, communities and social enterprises to take part in a survey as part of the current research into the Economic and Social Value of Gaelic as an asset.

Two surveys have been designed to gain vital information, one for businesses and social enterprises and one for communities on how and why they use Gaelic currently and to capture potential future use.

The research aims to reveal examples of best practice in using Gaelic as an asset and highlight potential activities that will add value to communities and the economy.  The research will develop tools and resources for use by businesses and enterprises.  It also aims to provide guidance to HIE and partners on how to support areas such as creating new products and services and selling to an international audience.

The research is funded in partnership with Bòrd na Gàidhlig, Scottish Natural Heritage, Creative Scotland, The Highland Council, Argyll & Bute Council and Comhairle nan Eilean Siar.

Both surveys are available online via the links below until 18 September 2013.


For businesses and social enterprises

English version
https://www.surveymonkey.com/s/GaelicAssetBusinessSurvey

Gaelic version
https://www.surveymonkey.com/s/CeisteachanGniomhGaidhligSoMhaoin

For communities

English version
https://www.surveymonkey.com/s/GaelicAssetCommunitySurvey

Gaelic version
https://www.surveymonkey.com/s/GaidhligSo-MhaoinCoimhearsnachd

Back to top