News and media

Archive

Support for Gaelic development projects

06 December 2012

Financial support is currently being offered to community groups or companies who would like to make more use of Gaelic language.

The support schemes are very flexible, allowing assistance to be given to a wide range of projects; from bilingual signage for businesses, to a variety of community initiatives.

The support is available from Comunn na Gàidhlig (CnaG), and they’re looking for applications right now.

CnaG Chairman, Kenneth MacIver said: “We have a Gaelic development contract with Highlands and Islands Enterprise (HIE) and it’s under this contract that we’re able to offer this support.  It’s available under three schemes: bilingual signage and marketing; community regeneration; and an innovation scheme, intended to support the development of new Gaelic or Gaelic-based products to the market.

“We’ve been involved in these schemes for a few years now, and we know they’re successful and useful - both to Gaelic development itself, and to the groups who have received support.

“At this stage we have some £60,000 available, and we’d be delighted to hear from anyone who has a suitable project or idea.”

The funding for these schemes ends in summer 2013, but CnaG are looking for applications as soon as possible. The support levels vary from up to 60% for signage and marketing and community regeneration projects, to up to 90% for innovation projects, and with different funding ceilings under each scheme. Full details can be found on CnaG’s new website, www.cnag.org, or by contacting their offices in Inverness or Stornoway.

Rachael McCormack, Director of Strengthening Communities, said: "HIE recognises, and is seeking to quantify through new research, the potential of Gaelic as a significant asset for the economic and social development of the Highlands and Islands.

“These initiatives being offered by CnaG provide an excellent opportunity to increase the contribution of Gaelic, particularly in the region's fragile communities. By creating targets in key growth areas such as tourism and the creative industries the work will also help us assess the impacts projects have in enhancing the resilience of our communities."

Minister for Lifelong Learning, Skills and Gaelic, Alasdair Allan MSP said: “"This is a welcome step which will enable more groups to use Gaelic and help contribute to a sustainable future for the language."

Among the projects supported recently have been an initiative aimed at helping the community of South Uist generate income from local Gaelic skills; and allowing a Lewis historical society to crystallise and develop their plans for a new interpretation centre:

  • Stòras Uibhist, community landowners of South Uist, was supported to organise a residential "Gaelic Learning Week", aimed at intermediate to more fluent Gaelic learners, in South Uist and its surrounding communities. Based at Grogarry Lodge the programme included interactive tuition in the mornings, followed by a wide range of language-linked cultural activities in the afternoons, such as fishing, coastal walks, a croft visit and golf lesson. 11 learners from across Scotland attended the week. It provided them with an exceptional opportunity to improve their fluency levels within a vibrant Gaelic speaking community, and provided valuable income and employment opportunities for the Trust.
  • Comunn Eachdraidh Nis, a historical society in Lewis was assisted to carry out research on the history of Cross School, which closed in June 2011. A condition of the award was that the future use of the school buildings be explored. Based on the findings of the report, Comunn Eachdraidh Nis has secured further investment to purchase the buildings and establish 2 new jobs.
  • Funding under the Bilingual Signage and Marketing scheme was awarded to Studio Eadar Lochan, a new arts gallery in South Harris, to create marketing flyers and signage for the gallery.
  • Rembrandt Timber Limited in Inverness were given language support (though no financial assistance was claimed) to use Gaelic within the signage at their Inverness depot, and to introduce striking new bilingual vehicle livery.
  • Ceitags ( a café in Glendale, Skye ) was assisted to use bilingual signage, and to provide basic Gaelic lessons for staff so that they could use the language with customers, both visitors and local residents.

For further information contact Donald MacNeill, CnaG Chief Executive, on 01463 234138 or email oifis@cnag.org

Taic ri fhaotainn airson pròiseactan leasachaidh Gàidhlig

Tha taic-airgid ga thairgse an dràsta do bhuidhnean coimhearsnachd agus gnìomhachasan a tha airson barrachd feum a dhèanamh leis a’ Ghàidhlig.

Tha na sgeamaichean sùbailte, a’ ceadachadh taic a thoirt do raon farsaing de phròiseactan, bho soidhnichean is margaidheachd do ghnìomhachasan gu diofar seòrsa de phròiseactan coimhearsnachd.

Tha an taic sa ri fhaighinn bho Chomunn na Gàidhlig (CnaG) agus tha iad a’ sireadh thagraidhean an dràsta fhèin.

Thuirt Coinneamh MacIomhair, Cathraiche ChnaG: "Tha cùmhnant leasachaidh Gàidhlig againne le Iomairt na Gàidhealtachd’s nan Eilean (HIE), agus 's ann tron chùmhnant seo a tha an taic ri fhaighinn. Tha e ga thoirt seachad fo trì sgeamaichean: soidhnichean is margaidheachd dà-chànanach; ath-bheothachadh coimhearsnachd; agus sgeama son bathar neo rudan 'ùr gnàthachaidh' a thoirt dhan mhargaidh.

"Tha sinn air a bhith an sàs le na sgeamaichean seo airson grunnan bhliadhnachan a-nis, agus tha fios is dearbhadh againn gum bheil iad feumail, gach cuid dhan Ghàidhlig, agus dha na buidhnean a tha air an taic fhaighinn.

"Aig an ìre sa tha £60,000 againn ri roinn a-mach agus bhitheamaid dha rìreabh toilichte cluinntinn bho bhuidhnean neo dhaoine aig am bitheadh pròiseactan freagarrach."

Tha na sgeamaichean seo a’ tighinn gu crìch san t-samhradh 2013, ach tha CnaG a’ sireadh thagraidhean cho luath sa ghabhas.  Tha na h-ìrean taic diofraichte tarsainn na sgeamaichean le suas gu 60% ri fhaighinn airson pròiseactan soidhnichean is margaidheachd dà-chànanach is ath–bheothachadh coimhearsnachd agus suas gu 90% airson pròiseactan ùr-gnàthachaidh le diofar shuimean is àirde a thèid a phàigheadh a-mach mu choinneamh gach sgeama.  Tha tuilleadh fiosrachaidh ri fhaighinn air làrach-lìn ùr ChnaG, www.cnag.org neo fòn a chuir chun na h-oifisean aca an Inbhir Nis neo Steòrnabhagh.

Thuirt Raonaid NicCharmaig,, Stiùiriche Neartachadh Choimhearsnachdan: “Tha HIE ag aithneachadh, agus airson a thomhas le rannsachadh ùr, an comas a th’ aig a’ Ghàidhlig a bhith air leth prìseil is luachmhor a thaobh leasachaidhean eaconomaigeach agus sòisealta air a’ Ghàidhealtachd’s na h-eileanan. 

“Tha na sgeamaichean a tha seo, a tha CnaG a’ tabhann nan deagh chothrom am barrachd a dhèanamh leis a’ Ghàidhlig, gu sònraichte ann an coimhearsnachdan cugallach na sgìre. Le bhith ag amas air prìomh raointean fàs mar turasachd agus na gnìomhachasan cruthachail leigidh an obair leinn tomhas buaidh nam pròiseactan ann a bhith a’ neartachadh ar coimhearsnachdan.”

Thuirt Alasdair Allan BPA, Ministeir airson Ionnsachadh is Sgilean agus Gàidhlig: “Tha mi a’ cur fàilte air a’ ghluasad sa, a leigeas do bhuidhnean an tuilleadh feum a dhèanamh dhan Ghàidhlig agus a chuireas ri oidhirpean a’ Ghàidhlig a dhèanamh seasmhach san àm ri teachd.”

Am measg pròiseactan a fhuair taic o chionn ghoirid, bha taic do choimhearsnachd Uibhist a Deas teachd a-steach a dhèanamh à sgilean Gàidhlig ionadail agus taic do chomunn eachdraidh an Leòdhas soilleireachadh is leasachadh planaichean airson ionad ùr a steidheachadh:

  • Chaidh taic a thoirt do Stòras Uibhist, uachdarainn coimhearsnachdan Uibhist a Deas, gus “clasaichean furachail Gaidhlig”, ag amas air luchd-ionnsachaidh aig àrd ìre, a chuir air dòigh an Uibhist a Deas agus na coimhearsnachdan mun cuairt.  Stèidhte aig Loidse Ghrògaraidh, anns a’ phrògram bha clasaichean sa mhadainn, agus an uairsin diofar chuir-seachadan co-cheangailte ri clasaichean na maidne, mar eisimpleir, iasgach, cuairtean oirthir, tadhal air croit agus leasan goilf.  Bha 11 luchd-ionnsachaidh bho air feadh Alba an làthair fad na seachdain.  Thug e cothrom air leth dhaibh an ìre fileantais aca a leasachadh ann an coimhearsnachd beothail, Gaidhlig agus thug e teachd a-steach agus cothroman obrach chudromach dhan Urras.
  • Chaidh taic a thoirt do Chomunn Eachdraidh Nis, an Leòdhas gus rannsachadh air eachdraidh Sgoil Chrois a dhùin san t-Ògmhios 2011.  Bha e mar phàirt den chùmhnant gum beachdaicheadh an rannsachadh gu sònraichte air de bhathas dol a dhèanamh le toglaichean na sgoile.  A’ leantainn toraidhean an rannsachaidh, tha Comunn Eachdraidh Nis air tuilleadh airgead a thogail agus air na toglaichean a ghabhail os làimh agus mu thràth air 2 obair làn-ùine a steidheachadh.
  • Chaidh taic-airgid, fon Sgeama Soidhnichean is Margaidheachd Dà-chànanach, a thoirt do Studio Eadar Lochan, gailearaidh ealain ùr an Ceann a Deas na Hearadh airson bileagan margaidheachd agus soidhnichean airson an togalaich.
  • Chaidh taic a thaobh cànain (ged nach deach taic-airgid iarraidh) a thoirt do Rembrandt Timber Earranta gus a’ Ghàidhlig a cleachdadh nan soidhnichean air an toglaichean an Inbhir Nis, agus gus soidhnichean snasail ùra dà-chànanach a chruthachadh dha na carbaidean aca.
  • Chaidh taic-airgid a thoirt do “Ceitags”, (cafaidh an Gleann Dail, an Eilean Sgitheanach) airson soidhnichean dà-chànanach, agus airson seiseanan Gàidhlig a chumail dhan luchd-obrach, gus an toirt chun ìre a leigeil leotha còmhradh a chumail le luchd frithealaidh an àite, gach cuid luchd tadhail agus muinntir na àite fhèin.

Leave a comment

 
Back to top