News and media

Archive

Plana Gàidhlig HIE a' nochdadh dealas mòr na buidhne a thaobh cànan agus cultar nan Gàidheal / HIE Gaelic Plan underpins agency's commitment to unique language and culture

12 December 2012

Tha Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE) air Plana Gàidhlig ùr fhoillseachadh; le fiosrachadh air na ceumannan a ghabhas a' bhuidheann gus taic a chumail ris a' chànan sa chultar thar nan ath thrì bhliadhna.

Tha Plana Gàidhlig HIE 2012-15 a' togail air deagh rùn na buidhne ann a bhith a' cumail taic le leasachaidhean Gàidhlig; le Bòrd na Gàidhlig air aonta a chuir ris.

Tha Riaghaltas na h-Alba air dleastanas a chuir air HIE plana a dheasachadh agus a chur an gnìomh gus suidheachadh seasmhach a chruthachadh dhan Ghàidhlig.

Tha am plana seo a' dèanamh mìneachadh air amasan HIE gus làn-bhuannachd a thoirt às a' Ghàidhlig chum phrìomhachasan leasachaidh na buidhne – taic ri gnothachasan agus iomairtean sòisealta, neartachadh choimhearsnachdan agus sgìrean dùbhlanach, a' leasachadh roinnean fàis, agus a' cruthachadh na h-àrainneachd airson sgìre fharpaiseach.

Tha e cuideachd a' toirt cunntas air na gnìomhan a tha HIE a' cur an gnìomh gus am bidh barrachd Gàidhlig ri fhaicinn, agus air a chleachdadh, an lìbhrigeadh sheirbheisean na buidhne.

Tha taic bho HIE air cuideachadh a thoirt do bhuidhnean leasachaidh Gàidhlig ann a bhith a tighinn gu bith agus gus cumail a' dol; buidhnean a tha gu mòr air fàs a thoirt air a' Ghàidhlig. Nam measg tha buidhnean a leithid Comunn na Gàidhlig, An Comunn Gàidhealach, Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean (tro Shabhal Mòr Ostaig), Fèisean nan Gàidheal agus eile.

Le seirbheisean, fiosrachadh, goireasan agus cothroman uile gan toirt seachad tro mheadhan na Gàidhlig, tha a' bhuidheann gu mòr ag amas air luchd na Gàidhlig a frithealadh nan cànan fhèin.

Tha Plana Gàidhlig HIE cuideachd ag amas air barrachd àite a thoirt dha fèin-aithne Gàidhealach na Gàidhealtachd is nan Eilean, agus air spèis cho-ionnanach a thoirt dhan Ghàidhlig is dha Beurla – rud a tha aig cridhe an reachdais a tha a' dìon a' chànain agus chòirichean a luchd-labhairt.

Thuirt Raonaid Nic Carmaig, Stiùiriche HIE airson Neartachadh Choimhearsnachdan, "Tha mi air leth toilichte Plana Gàidhlig HIE 2012-15 fhoillseachadh. Tha àrd-amas a' Phlana a' nochdadh deagh rùn HIE a thaobh na Gàidhlig ann an leasachadh agus brosnachadh na Gàidhealtachd is nan Eilean."

"Tha rannsachadh ga chumail an-dràsta le HIE air buaidh na Gàidhlig air leasachadh eaconamach agus sòisealta sa sgìre agus air a' chomas na lùib mar bhuannachd mòr, sònraichte dhuinn.

"Tha am Plana Gàidhlig ùr seo ag amas air spionnadh agus leasachadh ùr a thoirt air an dòigh sa bheil Gàidhlig a' cur ri obair na buidhne ann a bhith a' cruthachadh choimhearsnachdan beothail, maireannach agus fàs seasmhach san eaconamaidh."

Thuirt an Leasaiche Cànain Gàidhlig aig Bòrd na Gàidhlig, Daibhidh Boag: "Tha e cudromach gum bi ùghdarrasan poblach a' brosnachadh agus a' libhrigeadh sheirbheisein gu coimhearsnachd na Gàidhlig tro na planaichean Gàidhlig aca fhèin, airson adhartas a dhèanamh air na prìomhachasan leasachaidh a th' anns a' Phlana Nàiseanta. Tha dleastanas cudromach aig HIE fhèin mar bhuidheann le luchd-obrach agus àitean-obrach thar na roinn, ach cuideachd tro leasachaidhean pròiseactan sòisealta agus eaconamach."

Gheibhear ar Plana Gàidhilg ann an seo http://www.hie.co.uk/gaelic/

HIE Gaelic Plan underpins agency's commitment to unique language and culture

Highlands and Islands Enterprise (HIE) has published its renewed Gaelic Language Plan, detailing actions which the development agency will take to support Gaelic language and culture over the next three years.

HIE's Gaelic Plan 2012-15 builds on the organisation’s commitment to supporting Gaelic developments and has been approved by Bòrd na Gàidhlig.

HIE is required by the Scottish Government to draft and implement a plan which contributes to securing a sustainable future for the language.

This plan describes ways in which HIE aims to capitalise on Gaelic’s contribution to its four priorities for developing the Highlands and Islands – supporting businesses and social enterprises, strengthening communities and fragile areas, developing growth sectors, and creating the conditions for a competitive region.

It also lists actions the agency is taking to improve the visibility and use of Gaelic within its own services.

Support from HIE has helped create and sustain the impact of numerous organisations which enable Gaelic to flourish. These include partner agencies such as Comunn na Gàidhilg and An Comunn Gaidhealach, the University of the Highlands and Islands through Sabhal Mòr Ostaig, Fèisean nan Gàidheal and others.

By providing its services, information, resources and opportunities in the medium of Gaelic, the agency intends to serve Gaelic-speaking customers in their own language.

The Gaelic Plan for HIE aims to promote the Gaelic identity of the Highlands and Islands and demonstrate equal respect to both Gaelic and English - a key element of the legislation protecting the language and the rights of its speakers.

Rachael McCormack, HIE Director of Strengthening Communities, said: "I’m delighted to announce the publication of the Gaelic Plan for HIE, 2012-15. The level of ambition in the plan demonstrates HIE’s commitment to Gaelic in the development and promotion of the Highlands and Islands.

"HIE is currently undertaking research on the contribution of Gaelic to the region's economic and social development and the potential it has as a unique regional asset.”

The renewed Gaelic Plan aims to further develop and enhance the role that Gaelic plays in creating vibrant, resilient communities and sustainable economic growth.”

Head of Gaelic Usage at Bòrd na Gàidhlig, David Boag said: "In order to progress the development priorities in the National Gaelic Language Plan, it is vital that public authorities encourage and deliver services to the Gaelic community via their own Gaelic plans. Highlands and Islands Enterprise has a vital role to play as an organisation in its own right, with staff and workplaces across the region, but also through their social and economic development projects."

Ends.

Download our Gaelic Plan


Leave a comment

 
Back to top