News and media

Archive

New Development Officer recruited for Staffin

18 January 2011

This news release is also available in Gaelic, see below.

A local development officer has been appointed to help a small community on Skye to create an economic, social, and cultural plan for their future growth. Staffin Community Trust has recruited Marion Beaton through an initiative run by HIE.

HIE is supporting up to 40 communities in the most fragile areas of the Highlands and Islands by funding key posts to work locally with a range of community groups.

Marion will be involved with a range of community projects which will increase local economic activity in the area including working in partnership with Sabhal Mòr Ostaig, Skye's Gaelic College, to develop Gaelic learning.

She will also run a number of public events to gauge community expectations and to allow for local input at an early stage in the process.

This could include the relaunch and development of the Sùil an-t-Solais festival of photography, plans to grow the local sheep dog trials, alternative energy and further development of the community slipway. The post will not only deliver the trust's projects but will also work with the wider community action plan for the whole of the Staffin area.

Marion has worked for Comunn na Gàidhlig and Bòrd na Gàidhlig over the last few years and is returning to her home in Staffin to take up the post. She is also a fluent Gaelic speaker and the Trust is very keen to develop a number of Gaelic projects as part of its community development plan.

Staffin lies on the east coast of the Trotternish peninsula, near the head of Staffin Bay and 18 miles north of Portree. The area covered by Marion's post includes the 23 townships of Staffin, from Flodigarry in the north to Lealt and Lower Tote in the south. The trust has undertaken a range of ambitious projects, mainly focused on historical and environmental themes which recognise the assets of the Staffin area: a strong sense of community identity and a spectacular and unique natural environment which is of great attraction to geologists, naturalists, and walkers.

Marion said: "I am delighted to have this opportunity to return home to Flodigarry and I am very much looking forward to assisting Staffin Community Trust in moving the community's plans forward."

As well as being part funded by the European Union's LEADER programme, support is also provided from a HIE member of staff. HIE development manager Claire Hannah will be working closely with the community group.

Claire Hannah said: "HIE is very happy to be supporting Marion and the trust to develop their community plan. I am confident that this initiative will assist the communities of Staffin to capitalise on its rich cultural heritage, and enable a number of income generating projects that will strengthen the economy of the area."

Staffin Community Trust directors are currently discussing a number of constitutional changes in order to widen the membership base and promote increased local involvement.

Oifigear leasachaidh ainmichte airson Stafainn

Chaidh oifigear leasachaidh ionadail air fastadh airson cruthachadh plana eaconamach, sòisealta agus cultarach airson fàs teachdail ann an coimhearsnachd bheag air an Eilean Sgitheanach.

Bidh Marion Beaton ag obair airson Urras an Taobh Sear troimh iomairt a chuir Iomairt na Gàidhealtachd (HIE) air adhart.

Tha HIE a' cuideachadh suas ri 40 pròiseactan choimhearsnachd ann an sgìrean cugallach sa Ghàidhealtachd is na h-Eileanan, le airgead ionmhais a chum luchd obrach ùr a bhios ag obair còmhla ri buidhnean choimhearsnachd.

Bidh Marion an sàs ann an iomadh phròiseactan choimhearsnachd, a' meudachadh gnìomhachas eaconamach ionadail san roinn, agus ag obair còmhla ri Sabhal Mòr Ostaig airson leasachadh foghlam Gàidhlig.

Cuideachd, bidh iomadh tachartasan poblach air cuir air dòigh le Marion airson faighinn a-mach bho dhaoine dè tha iad ag iarraidh faicinn sa roinn, agus gum faigh iad cothrom beachdan a chur-a-steach dhan iomairt.

Dh'fhaodadh seo gabhail a-steach leasachadh fèis dealbh-camara Sùil an t-Solais, planaichean airson fàs deuchainnean cù-chaorach, cumhachd ath-nuathchail, agus leasachaidhean air a' chidhe. A thuilleadh air pròiseactan an urrais, Bidh Marion cuideachd ag obair air planaichean gnìomh nas fharsaing eile ann an Stafainn.

Thar na bliadhnaichean a chaidh seachad, bha Marion ag obair aig Comunn na Gàidhlig agus Bòrd na Gàidhlig agus tha i a' tilleadh gu Stafainn airson tòiseachadh an dreuchd ùr. Tha i a' bruidhinn Gàidhlig gu fileanta agus tha an urras gu math dèidheil air grunn phròiseactan Ghàidhlig a thoirt air adhart le Marion.

Tha Stafainn air taobh sear ceann-tìre Tròndairnis, faisg air ceann Bàigh Stafainn agus 18 mìle tuath bho Port Righ. Bidh Marion ag obair anns na 23 bailtean ann an Stafainn, bho Flodigarry air an taobh tuath, gu Lealt agus An Tobhta air an taobh deas. Tha an urras air grunn phròiseactan àrd-amasach a thoirt seachad mu thràth, a' cur fòcas air cuspairean eachdraidheil agus na h-àrainneachd a tha ag aithneachadh maoin roinn Stafainn agus dearbh-aithne làidir, le àrainneachd nàdarra àraid a bhios a' tàladh a-steach geòlaichean, luchd-nàdair, agus luchd-coiseachd.

Thuirt Marion: "Tha mi gu math toilichte an cothrom fhaighinn airson tilleadh dhachaidh gu Flòdaigearraidh agus tha mi a' coimhead air adhart ri cuideachadh Urras an Taobh Sear leis na planaichean a tha aca."

Thuirt Claire Hannah: "Tha HIE gu math toilichte taic a thoirt dha Marion agus an urras airson am plana choimhearsnachd a leasachadh. Tha mi cinnteach gum bi an iomairt seo na bhuannachd do choimhearsnachdan ann an Stafainn a thaobh an dualchas cultarach agus bheir e cothrom math dha pròiseactan eile a bhios a' tarraing a-steach airgead airson neartachadh an eaconamaidh san roinn."

Tha luchd-stiùiridh Urras an Taobh Sear an dràsta a' beachdachadh air grunn atharraichean laghail airson àireamh ballrachd nas àrd fhaighinn agus a' dèanamh cinnteach gum bi barrachd daoine an luib ann am pròiseactan gu h-ionadail.


Leave a comment

 
Back to top