News and media

Archive

HIE launches consultation of Gaelic language plan 2012-15

08 May 2012

HIE today (Tuesday 8 May) launched a public consultation on the organisation's draft Gaelic Language Plan.

The renewed Gaelic Plan 2012-15 sets out HIE's aims and ambitions for Gaelic over the next three years and details how these will be achieved through specific actions. It builds on the progress made in the organisation's first plan which covered the period from 2009-12.

Members of the public can now read the draft Plan and take part in the consultation until Friday 15 June. The final version will be presented for consideration by Bòrd na Gàidhlig by 29 June.

Supporting Gaelic is at the heart of HIE's remit for economic and social development in the Highlands and Islands. An important element of the Plan is a commitment to capitalise on the significant opportunities arising from the language's potential contribution in helping to drive economic growth in the HIE area.

Support from HIE has helped create and sustain the impact of numerous organisations which enable Gaelic to flourish - from partner agencies such as Comunn na Gàidhlig and An Comunn Gaidhealach, to the University of the Highlands and Islands through Sabhal Mòr Ostaig, to Fèisean nan Gàidheal and others.

The renewed Gaelic Plan aims to further develop and enhance the role that Gaelic identity and culture plays in creating vibrant, resilient communities and sustainable economic growth.

HIE values Gaelic and promotes its use within the organisation. By providing its services, information, resources and opportunities in the medium of Gaelic, the agency intends to serve Gaelic-speaking customers in their own language.

The draft Gaelic Plan for HIE looks to promote the Gaelic identity of the Highlands and Islands and demonstrate equal respect to both Gaelic and English - a key element of the legislation protecting the language and the rights of its speakers.

HIE is required by the Scottish Government to draft and implement a plan which contributes to securing a sustainable future for the language.

How to submit a response

If you would like to comment on the Draft Gaelic plan 2012-2015, please contact Bria Mason, HIE's Gaelic Development Officer:

Bria Mason
Gaelic Development Officer
Highlands and Islands Enterprise
9 James Street
Stornoway
Isle of Lewis
HS1 2RN

Email bria.mason@hient.co.uk or call 01851 707 341

Please note, all responses received will be published in a report to Bòrd na Gàidhlig and made publicly available. If you wish to remain anonymous, please indicate this clearly when contacting HIE.

If you would like printed copies of the plan, please contact Bria Mason, HIE's Gaelic Development Office, contacts as above.

Co-chomhairle air Plana Gàidhlig 2012-15 ga cur air bhog

Chuireadh air bhog an-diugh (Dimàirt 08 Cèitean) co-chomhairle phoblach air dreachd Plana Ghàidhlig aig Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean (HIE).

Tha an ùrachadh den Phlana Ghàidhlig seo, airson 2012-15, le fiosrachadh air amasan is àrd-amasan HIE a-thaobh na Gàidhlig tharais air an ath thrì bliadhna; agus mar a thèid an coileanadh. Tha e a' togail air an adhartas a rinneadh sa chiad phlana airson 2009-12.

Faodaidh buill a' phobaill an dreachd Plana a leughadh agus beachdan a thoirt seachad suas gu Dihaoine 15 Ògmhios. Thèid an dreachd deireannach a chur a-steach gu Bòrd na Gàidhlig, airson beachdachadh air leis a' Bhòrd, air 29 Ògmhios.

Tha neartachadh na Gàidhlig aig cridhe obrach HIE a chum leasachadh sòisealta agus eaconamach air a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan. Tha am plana a' cur prìomhachas air na cothroman mòra an lùib na Gàidhlig ann a bhith a' toirt obair-leasachaidh na sgìre air adhart.

Tha taic bho HIE air cuideachadh ann an cruthachadh grunn dhe na buidhnean a tha a' toirt cothrom don Ghàidhlig a bhith fàs, agus tha an taic seo cuideachd a' gleidheadh buaidh nam buidhnean seo - bho bhuidhnean compàirteachais a leithid Comunn na Gàidhlig agus an Comunn Gàidhealach, gu Oilthigh na Gàidhealtachd is nan Eilean agus Sabhal Mòr Ostaig, gu Fèisean nan Gàidheal is eile.

Tha na gealltanasan sa Phlana nan dearbhadh air cudrom na Gàidhlig do HIE, agus ga toirt gu ìre ùr taobh a-staigh na buidhne agus ann an lìbhrigeadh sheirbheisean do luchd-dèiligidh.

Tha HIE ag aithneachadh luach na Gàidhlig; le cleachdadh a' chànain ga bhrosnachadh taobh a-staigh na buidhne. Le seirbheisean, fiosrachadh, goireasan agus cothroman rin toirt seachad ann am meadhan na Gàidhlig, 's ann a thathas airson luchd-labhairt na Gàidhlig a frithealadh na chànan fhèin.

Tha Riaghaltas na h-Alba a' cur dleastanas air HIE plana a dheasachadh agus a chur an gnìomh a chuireas ri seasmhachd a' chànain san àm ri teachd.

Tha an dreachd Plana Gàidhlig ag amas air àrdachadh a thoirt air dearbh-aithne Gàidhlig na Gàidhealtachd is nan Eileanan air fad, le spèis cho-ionnan ga toirt don Ghàidhlig is Bheurla - prionnsabal a tha aig cridhe an lagha a tha a' dìon a' chànain agus chòirichean a luchd-labhairt.

Bheiridh am Plana Gàidhlig ùraichte seo brosnachadh agus neartachadh dha mar a tha dearbh-aithne agus cultar na Gàidhlig a' cur ri cruthachadh choimhearsnachdan neartmhor, beothail agus fàs seasmhach san eaconamaidh.

Nuair a thathas a' cur freagairt thugainn, feuch is innse dhuinne a bheil thu airson is gun tèid d' ainm a chumail dìomhair nuair a thèid na freagairtean uile a chur gu Bòrd na Gàidhlig an cruth aithisg a bhios ri leughadh leis a' phoball.

Cuir na freagairtean gu:

Bria Mason
Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig
Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean
9 Sràid Sheumais
Steòrnabhagh
Eilean Leòdhais
HS1 2RN

bria.mason@hient.co.uk tel: 01851 707 341

air neo

Gheibhear am Plana an cruth pàipeir bho Bria Mason, Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig HIE (fiosrachadh gu h-àrd)

 

 


Leave a comment

 
Back to top