News and media

Archive

CnaG launches the 2013 Students’ Summer Placement Scheme

18 February 2013

Up to 25 students will have the opportunity to spend the summer months working on the Comunn na Gàidhlig (CnaG) Summer Placement Scheme.

CnaG today has announced that it will be providing up to 25 Gaelic-speaking students with the opportunity to participate in the scheme, working with businesses and organisations, often based in their own communities, which work through the medium of Gaelic,.

The scheme, which has been operating very successfully for the past 11 years, gives students an insight into the roles of different Gaelic organisations and businesses, an opportunity to improve their Gaelic fluency and also an opportunity to gain experience of being in the workplace. The scheme also provides them with income.

As well as the obvious benefits to the students, the scheme can also be of great benefit to employers who are able to take advantage of the students’ skills over the summer months to the benefit of their business. The scheme also enables employers to assess students who will be graduating in the near future with a view to future recruitment.

Donald MacNeill, Chief Executive of Comunn na Gàidhlig, said, ’’We are proud of this scheme and are delighted that we have the opportunity to run it again this year. We recognise the benefits that the students get from the scheme through improving their Gaelic skills and the opportunity to pick up different skills in the workplace. We are grateful to Highlands and Islands Enterprise, Bòrd na Gàidhlig, The Highland Council and Comhairle nan Eilean Siar for funding the scheme.’’

Neil Ross, Head of Community Growth at Highlands and Islands Enterprise (HIE) said, ’’This opportunity supports deliver of HIE’s priorities around strengthening communities. It helps maintain and increase the number of young people living and working in rural areas. It also provides young people with a chance to develop relationships with local employers, and enables opportunities of future employment.”

Councillor John A MacIver, Chairman of Comhairle nan Eilean Siar’s Gaelic Plan Implementation Committee said, ’’This is a scheme which has successfully given employment and training to young people in their own communities over many years. It is essential for us in the Western Isles to have business groups which are so supportive of the scheme. We recognise the benefits for the students, in relation to giving them experience of the workplace and increasing self-confidence both in communication skills in Gaelic and how they operate in a working environment. It is also very helpful to the employers that they have knowledge of the various skills that the young people have, particularly those who will be graduating in the near future.”

Students who would like to take part in this year’s scheme should send an application form to, Comunn na Gàidhlig, 5 Mitchells Lane, Inverness. IV2 3HQ by 9 March 2013. For further information, and to download an application form, please go to www.cnag.org

Businesses and organisations which work through the medium of Gaelic and wish to participate in the scheme should contact CnaG at the Inverness office. Telephone: 01463 234138 and E-mail: oifis@cnag.org

The 2013 Student Summer Placement Scheme is funded by Highlands and Islands Enterprise, Bòrd na Gàidhlig, Highland Council and Comhairle nan Eilean Siar and administered by Comunn na Gàidhlig.

Notes: 

Students are paid a minimum of £200 a week with CnaG reimbursing the participating organisations to the level of 50% for students who are taking part in the scheme for the first time and 25% for students who have previously participated in the scheme.

Comunn na Gàidhlig was established in 1984 to co-ordinate the development of Gaelic, and is a charity and Company Limited by Guarantee. Today it focuses on the delivery of two service contracts for aspects of Gaelic development, for Highlands and Islands Enterprise and Bòrd na Gàidhlig.

This is carried out through working with communities, companies and at a political level. CnaG has offices in Inverness, Stornoway and Glasgow with additional staff based in Uist, Skye, Islay, Edinburgh and Lochaber.

For more information on this press release please contact: Donald MacNeill, Chief Executive, 01463 234138.

Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach 2013 air a cuir air bhog

Bidh suas ri 25 oileanaich a’ faighinn cothrom greis gnìomhachais a chuir seachad rè mìosan an t-samhraidh, fo Sgeama Greis Gnìomhachais Chomunn na Gàidhlig (CnaG). 

Dh’ fhoillsich CnaG an diugh gum bidh iad a’ toirt cothrom do suas ri 25 oileanach, aig a bheil Gàidhlig, pàirt a ghabhail san sgeama, còmhla ri gnìomhachasan is buidhnean a tha ag obair tron Ghàidhlig, nan coimhearsnachdan fhèin.

Tha an sgeama, a th’ air a bhith a’ ruith gu soirbheachail airson 11 bliadhna, a’ toirt cothrom do na h-oileanaich blasad fhaighinn air diofar obraichean còmhla ri buidhnean agus gnìomhachasan, a tha ag obair tron Ghàidhlig, gus gach cuid piseach a thoirt air ìre fileantais an cuid Gàidhlig agus cuideachd airson eòlas a thoirt dhaibh air àrainneachd àite-obrach.  Tha an sgeama cuideachd a’ toirt cothrom cosnaidh dhaibh.

A thuilleadh air na buannachdan a th’ann do na h-oileanaich, tha buannachd san sgeama do na buidhnean is gnìomhachasan, leis gu bheil cothrom aca oileanaich aig am bheil sgilean sònraichte fhastadh airson mìosan an t-samhraidh gum buannachd fhèin.  Tha e cuideachd a’ toirt a’ chothrom dhaibh eòlas fhaighinn air oileanaich a bhios a’ ceumnachadh ann an ùine nach bidh ro fhada, le sùil air dreuchdan a bhios iad airson a lìonadh sna bliadhnachan ri teachd.

Thuirt Dòmhnall MacNèill, Ceannard ChnaG, “Tha sinn moiteil às an sgeama sa agus air leth toilichte gu bheil sinn air chothrom a’ ruith am bliadhna sa a-rithist.  Tha sinn a’ coimhead a’ bhuannachd a tha na h-oileanaich a’ faighinn aiste le bhith a’ gleusadh an sgilean Gàidhlig agus a’ faighinn deagh chothrom air diofar sgilean san àite-obrach a thogail as ùr.  Tha sinn taingeil do Iomairt na Gàidhealtachd’s nan Eilean, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle nan Eilean Siar airson a bhith a’ maoineachadh an sgeama.”

Thuirt Nial Ros, Ceannard Fàs Coimhearsnachd aig Iomairt na Gàidhealtachd’s nan Eilean (HIE), “Tha an sgeama a tha seo a’ toirt taic ann a bhith a’ libhrigeadh prìomhachasan HIE mu neartachadh coimhearsnachdan.  Tha i a’ cuideachadh le bhith a’ gleidheadh agus a’ toirt fàs air daoine òga ag obair agus a’ fuireach ann an sgìrean dùthchail.  Tha an sgeama cuideachd a’ toirt cothrom dhan òigridh ceangal a dhèanamh le luchd fastaidh ionadail agus a’ fosgladh dhorsan gu cothroman cosnaidh san àm ri teachd.”

Thuirt an Comhairlaiche Iain A MacÌomhair, Cathraiche Comataidh Buileachaidh Plana Gàidhlig Chomhairle nan Eilean Siar, “Se sgeama a tha seo a th’ air a bhith ag obair gu soirbheachail a’ toirt cosnadh agus trèanadh do dhaoine òg nan coimhearsnachdan fhèin.  Tha e cudromaich dhuinne an seo sna h-Eileanan Siar gu bheil gnìomhachasan cho taiceil dhan sgeama.  Tha sinn ag aithneachadh a’ bhuannachd a tha na h-oileanaich a’ faighinn san àite-obrach gach cuid le bhith gam misneachadh gus a bhith gleusadh nan sgilean Gàidhlig aca agus mar a bhios iad gan giùlain fhèin an àrainneachd àite-obrach.  Tha an sgeama na bhuannachd dhan luchd fastaidh leis gu bheil iad a’ togail eòlais air na sgilean a th’ aig an òigridh, gu sònraichte an fheadhainn aca a tha faisg air a bhith a’ ceumnachadh.”

Bu chòir do dh’ oileanaich a tha airson pàirt a ghabhail ann an sgeama na bliadhna-sa iarrtas a chuir gu Comunn na Gàidhlig, 5 Caolshràid Mhìcheil, Inbhir Nis, IV2 3HQ, ro 9 Màrt 2013. Airson tuilleadh fiosrachaidh agus Foirmean Iarrtais, thigibh gu làrach-lìn ChnaG aig www.cnag.org

Bu chòir do bhuidhnean, a tha a’ stiùireadh an gnìomhachas tro mheadhan na Gàidhlig, a tha airson pàirt a ghabhail san Sgeama fios a chuir gu CnaG aig an oifis ann an Inbhir Nis.  Fon: 01463 234138 agus P-dealain: oifis@cnag.org

Tha Sgeama Greis Gnìomhachais nan Oileanach 2013 air a mhaoineachadh le Iomairt na Gàidhealtachd’s nan Eilean, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle na Gàidhealtachd agus Comhairle nan Eilean Siar agus air a stiùireadh le Comunn na Gàidhlig.


Leave a comment

 
Back to top