News and media

Archive

Key Contacts

Ceòlas a' buannachadh duais Ghàidhlig

20 November 2014

Bhuannaich sgoil shamhraidh ciùil Uibhist a Deas, Ceòlas, duais ‘Eaconamach na Gàidhlig’ le taic bho Iomairt na Gàidhealtachd is nan Eilean (HIE) aig Duaisean Gàidhlig na h-Alba 2014 aig taigh-òsta Radisson Blu, Glaschu an raoir (Diciadain 19 Samhain).

Bha sreath de dhuaisean air an oidhche ag aithneachadh sàr oidhirpean is soirbheachadh ann an saoghal is cultar nan Gàidheal, agus iad a’ dèanamh follaiseach na h-obrach a thathar a’ dèanamh gus cor is dualchas a’ chanain a chumail suas.

Thug Iseabail Nic an t-Sagairt, ball bòrd HIE, an duais seachad do Cheòlas: “Tha HIE agus ar compàirteachas air leth toilichte a bhith cuir air adhart pròiseactan a tha moladh daoine a bhios a’ lorg dòighean ùr ann a bhith a’ cleachdadh Gàidhlig mar so-mhaoin eaconamach. Tha sinn a’ cur meal an naidheachd air a h-uile duine a chaidh a-steach airson an duais, agus gu h-àraid Ceòlas air an soirbheachadh aca.”

’S e neach-craolaidh Cathie NicDhòmhnaill an tè-frithealaidh air an oidhche, agus fhuair an tachartas taic bho an Dail Record, HIE, Bòrd na Gàidhlig, Foghlam Alba, agus MG ALBA.

Ceòlas wins HIE sponsored Gaelic award

Gaelic music summer school based in South Uist, Ceòlas, have won the HIE sponsored ‘Gaelic as an Economic Asset’ award at the Scottish Gaelic Awards 2014 which took place at the Radisson Blu Hotel, Glasgow last night (Wednesday 19 November).

The prestigious ceremony honours the very best in learning, achievement and development across all sectors of society and celebrates the great work being done by and for Gaelic in every corner of Scotland.

Ceòlas received their award from HIE Board member Iseabail MacTaggart. She said: “HIE and our partners are delighted to promote projects which celebrate people who are finding innovative ways of using Gaelic as an economic asset and we congratulate all those who were shortlisted, and in particular Ceòlas on their achievements.”

Hosted by Gaelic broadcaster, Cathie Macdonald, the event is sponsored by the Daily Record, HIE, Bòrd na Gàidhlig, Education Scotland, and MG ALBA.

Other winners from the HIE Area were:

Young Gaelic Ambassador of the Year Award - Coinneach Mac a' Ghobhainn 
Arts & Culture Award  - Gairm nan Gaidheal (Pròiseact nan Ealain)
Community, Heritage & Tourism Award - Comunn Eachdraidh Nis
Event Award - Deasbad BT Alba
Gaelic as an Economic Asset - Ceòlas
Sport Award  - Dolina Ross (Inverness)
Innovation in Education Award - Laura Howitt 


Leave a comment

 
Back to top